Ta~

34 teksty – auto­rem jest Ta~.

Ja­kie myśle­nie, ta­ka rzeczywistość... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 9 czerwca 2017, 08:48

Zbyt wiele sa­mot­ności
we dwo­je,
zmęczo­nych oczu,
os­wo­jonej bezradności... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 19 października 2016, 11:23

Jeżeli w da­nym mo­men­cie two­je ser­ce zaczy­na bić szyb­ciej, znaczy te­go potrzebuje... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 14 stycznia 2016, 07:18

Naj­gorzej użalać się nad sobą. To jak uza­leżnienie... cho­roba. Jak dasz się wciągnąć, tyl­ko się pogrążasz. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 13 stycznia 2016, 07:16

Nie jes­tem ani gor­sza, ani lep­sza od niego. A on nie jest ani lep­szy, ani gor­szy o de mnie. To ja czuję się gorzej, od kiedy przes­tał o mnie za­biegać. A jak [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 6 fiszek • 11 listopada 2015, 12:03

Jak to dob­rze, że życie jest trochę smut­ne, ra­dos­ne a na­wet trochę żałos­ne. Prze­raża mnie myśl o świecie, w którym każdy spełniałby swo­je prag­nienia... Ile ra­zy byś mnie uśmiercał? 

myśl
zebrała 6 fiszek • 11 października 2014, 18:16

Cza­sem przychodzą ta­kie chwi­le, naj­gor­sze - myślę, kiedy jest już wszys­tko jedno. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 26 października 2012, 08:56

Roz­dra­pywa­nie błędów to jak wyrzut su­mienia plujący ci w twarz, bez us­tanku. To pros­ta dro­ga do upad­ku, nie odnowy... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 25 października 2012, 10:33

Tyl­ko człowiek wra­ca do rzeczy, które daw­no stra­ciły ważność... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 23 października 2012, 18:22

Ludzie czy­tają w nas z taką lek­kością... tworząc włas­ne historie. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 18 października 2012, 12:49
Ta~

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

10 czerwca 2017, 11:27Indygoo sko­men­to­wał tek­st Jakie myśle­nie, ta­ka rzeczy­wis­tość...  

9 czerwca 2017, 09:30natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Jakie myśle­nie, ta­ka rzeczy­wis­tość...  

9 czerwca 2017, 08:59Ta~ sko­men­to­wał tek­st Jakie myśle­nie, ta­ka rzeczy­wis­tość...  

9 czerwca 2017, 08:51natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Jakie myśle­nie, ta­ka rzeczy­wis­tość...  

20 października 2016, 12:40Ta~ sko­men­to­wał tek­st Zbyt wiele sa­mot­ności we [...]

19 października 2016, 11:50natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Zbyt wiele sa­mot­ności we [...]

14 stycznia 2016, 18:48Ta~ sko­men­to­wał tek­st W imię spra­wied­li­wości można [...]

14 stycznia 2016, 15:03Ta~ sko­men­to­wał tek­st Prawdziwa miłość od­po­wiada na­tychmiast. Cze­kanie [...]

14 stycznia 2016, 14:58Ta~ sko­men­to­wał tek­st Ludzie nie do­ceniają sa­mot­ności

14 stycznia 2016, 13:36Ta~ sko­men­to­wał tek­st Jeżeli w da­nym mo­men­cie [...]